×

Avertizare

Funcția de mail a fost temporar dezactivată în acest site de către administrator.

Categorii în Română

autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, în cazul programelor conduse de aceasta, sau contractorul, într-un contract de finanţare al cărui obiect este procurarea de servicii de conducere de program [SURSA]

acţiunea de a investi într-o singură entitate, aleasă pe criterii de eficienţă a investiţiei dintre mai multe entităţi similare [SURSA]

colaborare între cel puţin două părţi independente în vederea schimbului de cunoştinţe şi tehnologii sau în vederea atingerii unui obiectiv comun, bazată pe diviziunea muncii, în cadrul căreia părţile definesc de comun acord domeniul de aplicare a proiectului de colaborare, contribuie la punerea în aplicare a acestuia şi împart riscurile şi rezultatele. Este posibil ca una sau mai multe părţi să suporte integral costurile proiectului şi, prin urmare, celelalte părţi să nu fie expuse la riscurile financiare pe care le presupune acesta. Cercetarea contractuală şi furnizarea de servicii de cercetare nu sunt considerate forme de colaborare [SURSA]

structuri sau grupuri organizate de părţi independente (cum ar fi întreprinderi nou-înfiinţate inovatoare, întreprinderi mici şi mijlocii şi întreprinderi mari, precum şi organizaţii de cercetare şi diseminare a cunoştinţelor, organizaţii non-profit şi alţi operatori economici afiliaţi) concepute pentru a stimula activitatea inovatoare prin promovarea utilizării în comun a echipamentelor şi a schimbului de cunoştinţe şi cunoştinţe de specialitate şi prin contribuţii efective la transferul de cunoştinţe, stabilirea de contacte, diseminarea informaţiilor şi colaborarea dintre întreprinderi şi alte organizaţii din cluster [SURSA]

(cercetare aplicativă) - cercetare sau investigaţie critică, planificată, în scopul dobândirii de cunoştinţe şi competenţe noi pentru elaborarea unor noi produse, procese ori servicii sau pentru realizarea unei îmbunătăţiri semnificative a produselor, proceselor sau serviciilor existente. Aceasta cuprinde crearea de părţi componente pentru sisteme complexe şi poate include construcţia de prototipuri în laborator sau într-un mediu cu interfeţe simulate ale sistemelor existente, precum şi de linii-pilot, atunci când acest lucru este necesar pentru cercetarea industrială şi, în special, pentru validarea tehnologiilor generice [SURSA]

activitatea experimentală sau teoretică întreprinsă, în principal, pentru a dobândi cunoştinţe noi despre bazele fenomenelor şi faptelor observabile, fără a fi avută în vedere nicio aplicare sau utilizare comercială directă [SURSA]

caracterul unui contract de a prevedea anumite drepturi şi obligaţii în funcţie şi subsecvent celor conţinute în alt contract, anterior încheiat [SURSA]

parte într-un contract de finanţare, care, fie în baza legii, fie în baza unui alt contract de finanţare legal încheiat, la care a avut calitatea de contractor, finanţează realizarea unui obiectiv, stabilind în mod univoc condiţiile în care cealaltă parte va realiza contractul ce se încheie în acest scop [SURSA]

Subcategorii

Această secțiune dorește să vă ofere o introducere la standardele utilizate pentru construirea depozitelor și pentru a le face să comunice. De asemenea, certificarea acestor servicii esențiale este la fel de importantă pentru că este o recunoaștere a eforturilor instituției pentru a asigura un cadru de diseminare de top.

Standardele sunt utilizate pentru a regula modul în care informația este stocată și trece din depozit în depozit iar certificatele garantează faptul că depozitul respectă setul comun de reguli proiectat să ușureze comunicarea și diseminarea.

Această secțiune trebuie privită ca fiind inițierea într-o problemă sensibilă care privește reglementarea și codurile comun acceptate.

Standardele trebuie tratate ca fiind coduri comun acceptate pentru a trata subiecte și aplica practici într-o manieră unitară atunci când sunt vizate problemele de comunicare științifică. O parte a documentelor vizate sunt sprijinite prin adoptarea de către forurile internaționale de profil precum ISO, NISO, DIN, OASIS, BSI sau altele similate. Pentru a obține efectele maxime în ceea ce privește diseminarea eficientă, standardele de comunicare utilizate pentru elaborarea serviciilor de agregare și colectare, acestea trebuie să fie deschise sau să se bazeze pe tehnologii deschise. Aceasta este și singura cale de a atinge interoperabilitatea.

În acest moment există inițiative și proiecte al căror scop este de a clarifica ce este un depozit de încredere și care ar fi criteriile pe care depozitele trebuie să le întrunească pentru a atinge acest statut? Trebuie punctate câteva dintre cele mai importante activități:

- nestor (agenție germană care oferă bibliotecilor, arhivelor și muzeelor informații și training privind prezervarea digitală – Criteriile pentru depozitele digitale de încredere de lungă durată – versiunea 1

- OAIS (2002) „Model de referință pentru un sistem informațional deschis de arhivare (OAIS): CCSDS 650.0-B:Cartea Albastră”. Editat de Comitetul consultativ pentru sisteme de date în domeniul spațial

- Digital Curation Centre and DigitalPreservationEurope, „Metoda de auditare a depozitelor digitale bazată pe evaluarea riscului, v. 1.0

- CRL (Center for Research Libraries) – TRAC: Auditarea și certificarea depozitelor de încredere: criterii și lista de verificare

- Cerințe de bază

În fine, binecunoscutul Certificat DINI, care poate fi considerat a fi una dintre cele mai concise forme exprimate pentru cerințele pe care un depozit trebuie să le întrunească pentru a primi calificarea „de încredere”. DINI oferă controlul de calitate pentru servicii pentru documente și publicații. În același timp DINI face și recomandări în ceea ce privește viitoarele dezvoltări.

Prezentări legate de Accesul Deschis și date deschise.

Această categorie are drept țintă realizarea unei structuri care să evidențieze instrumentele care sunt la îndemâna cercetătorilor pentru un nou mod de a colabora și distribui rezultatele științifice, fie că sunt din propriul domeniu sau cel interdisciplinar.
Evidențierea instrumentelor folosite pentru a evalua contribuțiile științifice.
Sunt descrise cele mai interesant și mai noi alternative de publicare a conținutului științific și a datelor.

Toate informatiile care tin de administrarea comunitatii.

Text descriptiv al siteului.

Definiții care au fost extrase din documentele cercetării românești
Acesta va fi timeline-ul Accesului Deschis
Unitățile de măsurare a timpului care vor fi utilizate
Reperele lunii ianuarie.
Repere luna februarie.
 
 
 
Cercetătorii români vor găsi aici materiale care să-i ajute să înțeleagă mai ușor avantajele publicării propriilor rezultate de cercetare în regim de Acces Deschis. Îi invităm pe toți să preia și să popularizeze printre colegi aceste informații utile.
Bibliotecarii indiferent de specializarea instituției pe care o servesc, au misiunea de a găsi cele mai eficiente căi de comunicare a colecțiilor, precum și de a sta ca mediator informațional al interdisciplinarității.
Aici vor găsi materiale și informații care să-i ajute în efortul de popularizare a Accesului Deschis.
Accesul Deschis are ca punct de pornire decizia părții sau părților care finanțează o activitate. Fără acest punct de pornire important Accesul Deschis nu este decât un deziderat. Agențiile, instituțiile, organismele și organizațiile care finanțează activitatea de cercetare sunt și părțile care ar trebui să aibe un interes direct în promovarea vizibilității rezultatelor ca efecte ale investiției. Vă oferim câteva materiale care să ajute procesul decizional pe calea Accesului Deschis.
Această secțiune este dedicată editurilor românești care doresc să se informeze cu privire la oportunitățile de publicare sau de diversificare a paletei serviciilor proprii prin includerea Accesului Deschis în propriul model de afaceri.
Dragi colegi în această săptămână veți auzi mai mult ca oricând știri privind Accesul Deschis. În ajutorul acțiunilor voastre am pregătit două materiale care printate ar putea să vă fie sprijin.

AfisSaptamanAccesuluiDeschis2013 AfisSaptamanAccesuluiDeschis2013eveniment
Primul material este afișul iar cel de-al doilea este pentru popularizarea evenimentelor. Pentru printare descărcați de mai jos materialele în format pdf.

Activitatea Consiliului European pe probleme de Acces Deschis.
Această categorie este dedicată eforturilor de popularizare, dezbatere și adoptare a principiilor, tehnicilor și tehnologiilor dedicate datelor deschise

La nivel european Accesul Deschis și Datele Deschise din cercetare se circumscriu unei noi paradigme menite să unifice înțelegerea diferitelor aspecte. Această nouă paradigmă poartă numele de Științe Deschise.