IFLA (the International Federation of Library Associations and Institutions) se angajează să asigure cel mai larg posibil acces la informaţie pentru toţi oamenii în acord cu principiile exprimate în Declaraţia de la Glasgow privind Bibliotecile, Serviciile de Informare şi Libertatea Intelectuală.

IFLA recunoaşte că descoperirile, controversele, elaborarea şi aplicarea cercetării în toate domeniile vor mări progresul, durabilitatea şi bunăstarea oamenilor. Literatura ştiinţifică cu peer review constituie un element vital în procesul ştiinţific şi de cercetare. Este sprijinită de o serie de documente de cercetare care includ preprinturile, rapoartele tehnice şi înregistrările datelor de cercetare.

IFLA declară că reţeaua globală a serviciilor de bibliologie şi ştiinţele informării furnizează accesul la literatura ştiinţifică din trecut, prezent şi viitor şi la documentaţia de cercetare; asigură conservarea acesteia; asistă utilizatorii în descoperirea şi utilizarea acesteia şi oferă programe educaţionale pentru a permite utilizatorilor să-şi dezvolte gradul de instrucţie întreaga viaţă.

IFLA afirmă că accesul deschis complet la literatura ştiinţifică şi documentele de cercetare este vital pentru înţelegerea lumii noastre şi pentru identificarea soluţiilor la provocările globale şi în particular pentru reducerea inegalităţii informaţionale.

Accesul deschis garantează integritatea sistemului de comunicare ştiinţifică prin asigurarea faptului că cercetarea şi educaţia vor fi disponibile perpetuu pentru o examinarea nerestricţionată şi, acolo unde este relevant, elaborarea sau respingerea.

IFLA recunoaşte rolurile importante jucate de toţi cei implicaţi în înregistrarea şi diseminarea cercetării, incluzând autorii, redactorii, editorii, bibliotecile şi instituţiile, precum şi susţinătorii adoptării următoarelor principii ale accesului deschis pentru a asigura cea mai largă disponibilitate posibilă a literaturii ştiinţifice şi a documentaţiei de cercetare:

  1. Recunoaşterea şi apărarea drepturilor morale ale autorilor, mai ales drepturile de atribuire şi de integritate.

  2. Adoptarea unui proces de peer review eficient pentru a asigura calitatea literaturii ştiinţifice indiferent de modalitatea de publicare.

  3. Opoziţie hotărâtă la cenzura guvernamentală, comercială şi instituţională a publicaţiilor derivate din cercetare şi educaţie.

  4. Accederea în domeniul public a întregii literaturi ştiinţifice şi a documentaţiei de cercetare după expirarea perioadei limită a protecţiei prin drepturile de autor stipulate prin lege, care perioadă ar trebui limitată la o durată rezonabilă, precum şi exercitarea prevederilor bunelor uzanţe nestânjenite de constrângeri tehnologice sau de altă natură pentru a asigura accesul imediat al cercetătorilor şi a publicului pe timpul cât acestea sunt protejate.

  5. Implementarea măsurilor de prevenire a inechităţii informaţionale prin publicarea unei literaturi cu o calitate asigurată şi a documentaţiei de cercetare deopotrivă de către cercetători şi oameni de ştiinţă, care ar putea fi dezavantajaţi, precum şi asigurarea unui acces efectiv şi necostisitor pentru cetăţenii naţiunilor în curs de dezvoltare şi pentru toţi cei care experimentează dezavantaje incluzand cei care prezintă dizabilităţi.

  6. Sprijin pentru iniţiativele colaborative pentru a dezvolta modelele de publicare cu acces deschis durabile şi de facilităţi incluzând încurajarea autorilor, precum eliminarea obstacolelor contractuale pentru a face disponibilă literatura ştiinţifică şi documentaţia de cercetare fără taxare.

  7. Implementarea mecanismelor legale, contractuale şi tehnice pentru a asigura prezervarea şi disponibilitatea continuă, utilitatea şi autenticitatea întregii literaturi ştiinţifice şi a documentaţiei de cercetare.

Această declaraţie a fost adoptată de Comitetul de Conducere al IFLA la întâlnirea de la Haga la data de 5 Decembrie 2003.


Definirea publicării cu acces deschis:

O publicaţie cu acces deschis este una care întruneşte următoarele două condiţii:

  1. Autorul(ii) şi titularul(ii) drepturilor de autor acordă tuturor utilizatorilor dreptul de acces liber, irevocabil, global şi perpetuu (pe durata de viaţă aplicabilă a dreptului de autor) şi o licenţă de a copia, utiliza, distribui, interpreta şi afişa public opera şi de a face şi distribui opere derivate în orice mediu digital pentru oricare scop rezonabil subiect al unei atribuiri corespunzătoare a drepturilor morale, precum şi dreptul de a face un număr limitat de copii tipărite pentru uz personal.

  2. O versiune completă a materialului şi toate materialele suplimentare incluzând o copie a permisiunilor aşa cum se afirmă mai sus, într-un format electronic standard este depozitată imediat după publicarea inişială în cel puţin un depozit online care este sprijinit de o instituţie cu profil ştiinţific, o societate ştiinţifică, o agenţie guvernamentală sau alte orgnaizaţii bine stabilite care caută să permită accesul deschis, distribuirea nerestricţionată, interoperabilitatea şi arhivarea pe termen lung.

O publicaţie cu acces deschis este caracteristica unor lucrări individuale nu neapărat a revistelor sau a editorilor.

Standardele comunităţii, mai mult decât legea drepturilor de autor, va continua să furnizeze mecanismul pentru întărirea responsabilităţii morale şi utilizarea responsabilă a lucrărilor publicate aşa cum o face şi în acest moment

Această definiţie a publicaţiilor cu acces deschis a fost luată din Declaraţia de poziţie al Wellcome Thrust în sprijinul publicării cu acces deschis şi s-a bazat pe definiţia formulată de delegaţii care au participat la întâlnirea privind publicarea cu acces deschis reunită la Howard Hughes Medical Institute în Iulie 2003.